Основни дейности

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите по проекта включват:

1. Синтез на концептуални решения за фамилия директно дигитално управлявани клапани. Концептуален модел на фамилията ДДЗ

 • Моделиране на кинематиката и динамиката на задвижването при различните типоразмери.
 • Утвърждаване на необходимите хидравлични показатели

2. Синтез на кинематика и решения на системата за задвижване на плунжера. Създаване на тримерен параметричен модел на безхлабинно задвижване. Концептуален модел на задвижващата система:

 • Избор на задвижване и начален тримерен параметричен  модел
 • Моделиране на кинематиката и динамиката на задвижването
 • Симулиране и оптимизация на елементите
 • Утвърждаване на необходимите технически и технологични показатели

3. Създаване на модели със средствата и методите на виртуалното инженерство и избор на оптимално решение за фамилия директно дигитално управлявани клапани. Разработване на конструктивни тримерни модели на елементите на конструкцията:

 • Задвижване на плунжера
 • Моторна секция
 • Обратни връзки
 • Настроечни възможности
 • Уплътняване и присъединяване

4. Проектиране на фамилия директно дигитално управлявани клапани и създаване на функционално действащи модели посредством използване на  експериментални  технологии. Модел на механичната конструкция на системата:

 • Създаване на тримерен параметричен  модел
 • Моделиране на напрежения и деформации вследствие на работните усилия и налягания. Външен топлообмен и равновесни температури
 • Симулиране и оптимизация на параметрите на механичните компоненти
 • Моделиране на вибрационното поведение на системата, напрежения и деформации вследствие на вибрационния спектър от мотора
 • Симулиране и избор на материал и технология за производство на механичните компоненти
 • Утвърждаване на необходимите показатели

5. Изпитвания на функционално действащите модели, въвеждане на корекции и технологична адаптация на конструкцията. Осигуряване на безопасни условия на работа на системата и анализ на риска.

 • Изготвяне на отделните компоненти
 • Тестов монтаж и външно изпитване на механично-хидравличната система
 • Достигане на работоспособност
 • Монтаж на електрика, управление и „оживяване” на тестовия модел
 • Тестване на модела
 • Корекции до достигане на необходимите показатели