За проекта

ЗА ПРОЕКТА

Проект BG161PO003-1.1.06-007-C0001 „Изследване на фамилия сервоклапани с „директно дигитално сервозадвижване – ДДСЗ” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньор на „Бъдещност” АД по проекта е Технически университет – София чрез НИС, Лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията”.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия и нейното устойчиво развитие, като се създадат условия за нарастване на експортно ориентираните продукти и запазване и стабилност на на конкурентно способността на световния пазар. Също се цели  създаване на условия за бъдещо устойчиво финансово-икономическо развитие на „Бъдещност” АД като производител на висококачествени  хидравлични серво разпределители и компоненти за хидравликата, притежаващ стабилни пазарни позиции в международен мащаб. Проектът ще  разшири и подобри обхвата на изследванията и ще консолидира изследователски капацитет в ТУ София в приоритетни за България области, спомагащи  развитието на иновативни и конкурентни технологи, продукти и висококвалифицирани млади специалисти и учени, както и трансфер на технологии и знания към икономиката на България.

Специфичните цели на проекта са:

-  Изследване и развитие на иновативен продукт-фамилия серво клапани с директно дигитално управление, с което в перспектива да се допълни продуктовата гама на „БЪДЕЩНОСТ” АД, така че максимално да отговарят на пазарните потребности и да даде нови възможности за развитие на предприятието, стъпвайки на иновативни продукти с по-голяма добавена стойност.

-  Повишаване изследователския капацитет и на ТУ София - НИС, и същевременно на ефективността на предприятието чрез развитието и изследванията на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление, съответстващо на бъдещото търсене на продукцията на  „Бъдещност” АД и оползотворяване и разширяване на на пазарния потенциал, особено на експорта;

-  Обезпечаване на високо технологичността, прецизността и качеството на концепциите, така че изследваните и развиваните иновативни клапани с директно дигитално управление да бъдат конкурентни на тези на водещите световни производители;

-  Оптимизиране на конструктивните и функционалните параметри на продуктовата фамилия, което да осигури постигане на оптимално съотношение цена/качество, което да позволи гъвкава ценова политика и по-високи печалби на предприятието и на тази основа на стабилни работни условия и доходи на работещите в предприятието.

Очакваният краен срок за завършване на проекта е 20.01.2015 г.