За проекта

Проект BG161PO003-1.1.06-007-C0001 „Изследване на фамилия сервоклапани с „директно дигитално сервозадвижване – ДДСЗ” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньор на „Бъдещност” АД по проекта е Технически университет – София чрез НИС, Лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията”. Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия и нейното устойчиво развитие, като се създадат условия за нарастване на експортно ориентираните продукти и запазване и стабилност на на конкурентно способността на световния пазар. Също се цели  създаване на условия за бъдещо устойчиво финансово-икономическо развитие на „Бъдещност” АД като производител на висококачествени  хидравлични серво разпре...